لحظه ای با خدا

Image result for ‫خدا‬‎

بیا یکدیگر را دعا کنیم،
دعا کنیم خدا را،
نگاهش‌را،
حضورش را از یاد نبریم
دعا کنیم که هیچ‌گاه محبت را،
از کسی دریغ نکنیم،
دعا کنیم که
دردهایمان پایان پذیرد و طعم
خوشِ زندگی را بچشیم

مـیگویند
خدارا برایـم ثابت کن!..
او را خیلی آسان میتوان دید
.
درچشـمان پدری خسته که شرمنده کودکانش اسـت
در مهربانی های آن پیرزنی که فقط برایش یک کیسه میوه جا به جا کرده ای..
و
در
"
دوسـت دارم" گفتن های ِآن دخترک جوان به هـمسرِمعلول خود..
آری
خدا
نزدیک اسـت
جایی است همین گوشه کنارها

خدا ازهرچه بگذرد ، از #حق_الناس نمی گذرد ...!
حواسمان باشد ...

ﺑﺎ " ﺯباﻥ " ﻣﯿﺸود ﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﺮﺩ ،
ﺑﺎ " ﺯباﻥ " ﻣﯿﺸود ﺭﻭﺣﯿﻪ ﺩﺍﺩ ...
ﺑﺎ " ﺯباﻥ " ﻣﯿﺸود ﺍﯾﺮﺍﺩ ﮔﺮﻓﺖ ،
با " ﺯباﻥ " ﻣﯿﺸود ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮﺩ ...
با " ﺯباﻥ " ﻣﯿﺸود ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺖ ،
با " ﺯباﻥ " ﻣﯿﺸود ﺩﻟﺪﺍﺭﯼ ﺩﺍﺩ ...
با " ﺯباﻥ " ﻣﯿﺸود ﺁﺑﺮﻭ ﺑﺮﺩ ،
ﺑﺎ " ﺯباﻥ " ﻣﯿﺸود ﺁﺑﺮﻭ ﺧﺮﯾﺪ ...
ﺑﺎ " ﺯباﻥ " ﻣﯿﺸود جدایی انداخت ،
با " زبان " میشود آشتی داد ...
با " زبان " میشود آتش زد ،
با " زبان " میشود آتش را خاموش کرد ...
حواسمان به
#دل و #زبانمان باشد : " آلوده اش نکنیم ..."
#غیبت_نکنیم
#تهمت_نزنیم

الهی هیچ دلی تنگ نباشه
الهی هیچ کسی مریض یا مریضدار نباشه
الهی هیچ کسی محتاج نباشه
الهی شفای جسم و روح و فکر، عطا کن
الهی کسی شرمنده نباشه
الهی شرف و انسانیت را مبدأ تمام خواسته هایمان قرار ده
الهی از تکبر و غرور و سوء ظن و نفرت و کینه دورمان کن
الهی کلاممان به دروغ، آلوده نباشد
و الهی دوستان خوبم همیشه شاد و خوشبخت باشند


امضای خدا، پای همه آرزوهاتون